Welcome‎ > ‎

Assemblée générale 2020

veröffentlicht um 07.02.2020, 00:12 von Unbekannter Nutzer   [ aktualisiert: 14.03.2020, 13:17 ]
Cher(e) membre,
Le comité national de la section luxembourgeoise de l’IPA (asbl) tient à vous inviter à la réunion
annuelle statuaire, qui aura lieu
Vendredi, le 27 mars 2020 à 20:00 heures au
Centre culturel et sportif « Am Sand » à Niederanven

Ordre du jour
1. Allocution du président
2. Rapport d’activité du secrétaire général
3. Rapport d’activité du secrétaire aux voyages
4. Rapport d’activité des sections IPA Nord et IPA Sud
5. Rapport du responsable de la maison IPA
6. Rapport IBZ Gimborn
7. Rapport du trésorier
8. Rapport des vérificateurs de caisse
9. Approbation des comptes
10. Désignation des vérificateurs des comptes
11. Approbation de l’activité du comité
12. Fixation de la cotisation pour l'année 2021
13. Remise des certificats pour 20, 40 et 50 années d’affiliation
14. Fixation du lieu de la prochaine assemblée générale
15. Divers
16. Election partielle du comité national

Leiw Memberen,

Op Grond vun der aktueller Problematik mat der Verbreedung vum COVID-19-Virus an op Recommandatiounen, huet de Comité vun der IPA decidéiert dass Generalversammlung vu Freides, den 27. März 2020 zu Nidderaanwen am Sand ofzesoen.  Ausserdeem ass de Sall am Sand fir all Manifestatioun vun der Gemeng gespaart ginn.  Een neien Datum  fir Generalversammlung ass nach net fixéiert awer gëtt esou schnell ewéi méiglech matgedeelt.

Mir halen iech um laafenden.

Mat beschten IPA Gréiss.

Den Nationalcomité.

Comments