Welcome‎ > ‎

Wahlen IPA International - Permanent Executive Bureau (PEB)

veröffentlicht um 17.09.2012, 06:57 von Unbekannter Nutzer   [ aktualisiert 02.10.2012, 12:17 von Unbekannter Nutzer ]

IPA Lëtzebuerg ass stolz kënnen ze verkënnegen dass bei den Wahlen dëst Joer um Weltkongress eisen Member Romain MINY deen seng Kandidatur als Trésorier International gestallt hat och op deen Posten gewielt gouf! Mir gratuléieren him vun dëser Plaatz aus och ganz häerzlech!

Deen neien Internationalen Präsident ass den Pierre-Martin MOULIN deen aus der Schwäiz kënnt.

Mir wënschen deem neien Permanent Executive Bureau (PEB) vun hei aus bonne Chance fir d'Zukunft!


Kees Sal, Werner Busch, Gal Sharon, Pierre-Martin Moulin, Georgios Katsaropoulos, Stephen Crockard, Romain Miny, Wolfgang Gabrutsch and Michael Odysseos

Comments