Welcome‎ > ‎

Naien Comité 2017

veröffentlicht um 27.04.2017, 00:06 von Kim Kaiser
den naien Comité ass festgeluegt ginn an eiser läschter Réunioun vum 25.04.2017:
-Président: Fernand Grisius
-VicePrésident: Steve Kaiser
-Secrétaire Général: Eugène Thommes
-Secrétaire général adjoint: Nico Crelo
-Trésorier: Steve Kaiser
-Redakteur: Marc Spanier
-Responsable IPA HAUS: Yves Schmit (remplaçant Patrick Zimmer)
-IPA Shop: Romain Immer & Michel Buschmann

https://sites.google.com/a/ipa.lu/ipa/ipa/ipa-luxembourg
Comments